Algemene voorwaarden Toon-Beeld

Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘AV’) zijn van toepassing op alle reserveringen / afspraken bij en alle verrichte diensten/werkzaamheden door Echo praktijk voor verloskundige echografie (hierna: ‘Toon-beeld’).

 

Doel en resultaten
1. Het doel van een echo bij Toon-beeld is het via echografische technieken zichtbaar maken van een ongeboren kind voor niet-medische doeleinden.
2. Geen enkele waarneming, constatering en/of conclusie voor, tijdens en/of na de echo kan worden aangemerkt als een medisch oordeel.
3. In geen geval wordt bewust gekeken c.q. gezocht naar eventuele afwijkingen.
4. Indien volgens Toon-beeld sprake is dan wel kan zijn van een afwijking/bijzonderheid, zal dit besproken worden met de opdrachtgever en -in overleg met haar- worden teruggekoppeld aan haar zwangerschapsbegeleider, verloskundige en/of behandelend arts.

 

Reserveringen en annuleringen
1. Een afspraak van een echo kan telefonisch worden gemaakt en is definitief op de datum van de telefonische aanmelding.
2. Tijdens de telefonische reservering als bedoeld in lid 1 wordt de prijs voor de echo overeengekomen.
3. Bij annulering van de definitieve afspraak door de opdrachtgever, binnen 24 uur voordat deze zal plaatsvinden, kan Toon-beeld (annuleringen)kosten in rekening brengen.
4. Bij annulering van de definitieve afspraak door Toon-beeld kan door de opdrachtgever geen schade en/of kosten worden verhaald, doch zal Toon-beeld (indien mogelijk) binnen 7 dagen nadat de definitieve afspraak zou hebben plaatsgevonden contact opnemen met de opdrachtgever voor het maken van een nieuwe afspraak.

 

Kwaliteit en garantie
1. Toon-beeld zal de echo naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Aangezien het eindresultaat van de echo mede bepaald wordt door externe factoren, kan Toon-beeld geen garantie geven op een bepaald eindresultaat.

 

Betaling
1. De tijdens de reservering overeengekomen prijs dient vlak voor dan wel direct na de echo contant door de opdrachtgever aan Toon-beeld te worden voldaan.
2. De tarieven kunnen -zonder opgave van reden- periodiek door Toon-beeld worden gewijzigd.

 

Geheimhouding
1. Toon-beeld verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die op enigerlei wijze verband houdt met de echo en/of de opdrachtgever.

 

Aansprakelijkheid
1. Hoewel Toon-beeld de echo met de groots mogelijke zorgvuldigheid uitvoert, de AV in acht houdt en ondanks jaren van wetenschappelijk onderzoek geen schadelijke effecten zijn geconstateerd bij het gebruik van echografische apparatuur, aanvaardt Toon-beeld geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, evenals de hieruit voortvloeiende kosten en/of vergoedingen, die (nog) voortvloeit als gevold van:
a. de door Toon-beeld onopgemerkte afwijkingen en/of bijzonderheden bij het ongeboren kind;
b. de foutieve beoordeling van het geslacht door Toon-beeld bij het ongeboren kind;
c. de schadelijk effecten bij (de moeder van) het ongeboren kind als gevolg van het echografische apparatuur.
2. Toon-beeld zal tevens geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de geleden dan nog wel te lijden (im)materiële (in)direct schade die op enigerlei wijze verband houdt met de echo.
3. Indien Toon-beeld aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld en is deze schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde.